October 25, 2021

16/10/64″ หลวงปู่คล้ายบอกแล้ว​ ไม่ต้องกลับ,บอกครั้งสุดท้าย(พม่า)​ให้ทำบุญนะ

~

~

16/10/64″ หลวงปู่คล้ายบอกแล้ว​ ไม่ต้องกลับ,บอกครั้งสุดท้าย(พม่า)​ให้ทำบุญนะ

~

~

~

~

~

~

VDO 16/10/64″ หลวงปู่คล้ายบอกแล้ว​ ไม่ต้องกลับ,บอกครั้งสุดท้าย(พม่า)​ให้ทำบุญนะ

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *