October 25, 2021

เด็กหญิงพูดได้ 5 ภาษา ‘น้องอิงค์ ภัสสรา’เข้าเรียนมหาลัยตั้งแต่อายุเพียง 13 ปี โดยไม่ต้องเรียนชั้นมัธยม

เด็กหญิงพูดได้ 5 ภาษา ‘น้องอิงค์ ภัสสรา’เข้าเรียนมหาลัยตั้งแต่อายุเพียง 13 ปี โดยไม่ต้องเรียนชั้นมัธยม

~

~

~

เมื่อพูดถึงเด็กหญิงคนหนึ่งวั ย 11 ปี เรียนจบชั้น ป.6 แต่สามารถสอบเข้ามหาวิทย าลั ยได้ โดยไม่ต้องร่ำเรียน

ในระดั บชั้นมัธยมศึกษา อีกทั้งยังมีร างวัลระดั บโลกก ารั นตีความสามารถมาแล้วมากมาย เธอคือใคร เธอทำได้อย่ างไร

และเธอเติบโตมาในครอบครัวแบบไหน นี่คือสิ่งที่หลายคนอยากรู้ มีโอกาสพูดคุยกับ น้องอิงค์ ภัสสรา จันทร์โชติเ ส ถี ย ร

ที่ขณะนี้เธออยู่ในวั ย 15 ปี และเรียนอยู่ในระดั บชั้นปีที่ 2 สาขาวิช าวิศวก ร ร มคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาช าติสิรินธร (SIIT)

มหาวิทย าลัยธรรมศ าสตร์ และเธอวางแผนการการศึกษาไว้ว่า เธอจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดั บปริญญ าเอก

ภายในอายุ 20 ต้นๆ “ทำได้อย่ างไร และมีเทคนิควิธีการอย่ างไรบ้าง” เราเริ่มคำถามอย่ างตรงไปตรงมากับ น้องอิงค์ ภัสสรา

~

~

~

เธอตอบอย่ างซื่อว่าๆ “คุณพ่อคุณแม่มีวิธีการเลี้ยงดูในลักษณะที่ว่า ตอนหนูแรกเกิดได้เพียง 3 เดือน คุณแม่จะจัดหาของเล่น

เสริมพัฒนาการของเด็กวั ย 6 เดือนมาให้เล่น พอหนูเข้า 6 เดือน คุณแม่ก็จัดหาของเล่นเสริมพัฒนาการวั ย 9 เดือนมาให้

โดยที่คุณแม่ไม่รอให้หนูอายุครบตามเกณฑ์” ดร.ภีรพรรณ จันทร์โชติเ ส ถี ยร คุณแม่ของน้องอิงค์ วัย 51 ปี กล่าวเสริมว่า

“เมื่อน้องเข้าอนุบาล น้องมีความรู้ในระดั บชั้นอนุบาลทั้งหมดแล้ว เพราะฉะนั้น น้องจึงเรียนของเด็กวั ยประถมฯพอน้องอายุ

ระดั บประถมฯ น้องก็เรียนของวั ยมัธยมฯ โดยช่วงที่น้องเรียน ป.6 น้องเริ่มเรียนฟิสิ กส์ เคมี ชีวะ และคุณแม่ก็พาน้องไปสอบ

SCAT ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความสามารถของเด็กทั่วโลก และผลออกมาว่า สถิติปั ญญ าของน้องอยู่ในระดั บชั้นมัธยม

แม้ ณ เวลานั้น น้องจะอยู่แค่ ป.6 ก็ตาม” เส้นทางจาก ป.6 สู่มหาวิทย าลัย คุณแม่ของน้องอิงค์ บอกเล่าอีกว่า

“ตอนน้องอิงค์อยู่ ป.2 คุณแม่โดนคุณครูเรียกพบ โดยคุณครูได้แจ้งกับแม่ว่า น้องอิงค์ชอบชวนเพื่อนในห้องคุย

แม่ก็ตำห นิน้องว่า ทำไมลูกไปชวนเพื่อนคุย ทำไมไม่ตั้งใจเรียน น้องก็ตอบกลับมาว่า หนูรู้เรื่องหมดแล้วนี่คะแม่

~

~

~

หนูไม่ชอบ มันไม่สนุก และนี่ก็เป็นอีกสั ญญ าณหนึ่งที่ทำให้เราหันมาผลักดันลูกอย่ างเต็มศั กยภาพ”

“และเมื่อน้องอายุ 12 อยู่ในช่วงวั ยที่จะเข้า ม.1 น้องสามารถสอบผ่านในระดั บชั้น ม.6 ได้และผ่านการสอบ GCE-A Level

ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ภายในเวลา 1 ปี จากนั้นก็เข้ามหาวิทย าลัยเลยค่ะ โดยที่น้องอายุประมาณ 12 ย่ า ง 13 ปีเท่านั้น”

จากนั้น น้องอิงค์ ได้บอกเล่ากับทีมข่าวว่า “หนูเรียนต่อมหาวิทย าลัยในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทห ารลาดกระบั ง

คณะวิศวก ร ร ม ศ าสตร์ ซึ่งในวันที่สัมภ าษณ์ ก ร ร มการ 8 ท่านไม่ทราบมาก่อนว่าหนูอายุเท่าไหร่แต่พอตรวจรายละเอียด

ในเอกส ารก็พบว่า หนูอายุแค่ 13 ปี ซึ่งพวกท่านก็ตกใจมาก และเข้ามาซักถามถึงที่มาที่ไป” ต่อมาไม่นาน

หนูได้ย้ ายไปอยู่สาขาวิช าวิศวก ร ร มคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาช าติสิรินธร (SIIT) มหาวิทย าลัยธรรมศ าสตร์

ซึ่งตอนนี้อยู่ชั้นปีที่ 2 ค่ะ”เก่งเกินอายุ ร า งวัลล้น โดยหลังจากย้ ายมาอยู่ที่มหาวิทย าลัยธรรมศ าสตร์

น้องอิงค์ได้เกรดเฉลี่ย 3.81 และมีโอกาสไปแข่งขันในเวทีต่างๆ จนได้รับร างวัลชนะเลิศอันดั บหนึ่ง

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *