October 25, 2021

“เจ้าแม่สุนารี” มาแล้ว ทุ่มฟันเละ ลอตเตอรี่งวด 16 ต.ค. 100 กว่าใบ พร้อมโชว์เลขเต็มๆ ไม่มีกั๊ก!

~

~

~

“เจ้าแม่สุนารี” มาแล้ว ทุ่มฟันเละ ลอตเตอรี่งวด 16 ต.ค. 100 กว่าใบ พร้อมโชว์เลขเต็มๆ ไม่มีกั๊ก!

เนื้อหาที่ได้รับการโปรโมต

กรมการปกครอง แจ้งด่วนที่สุด ทุกจังหวัดให้หน่วยงานในสังกัดเลิกเรียก สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน อำนวยความสะดวกและลดภาระ

ของประชาชน นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0309.4/ว 25043 ถึง

ผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียก สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน โดย

การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน โดยขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติตามประกาศกรม

การปกครองอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

~

~

~

ก่อนหน้านี้ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามในประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา

ทะเบียนบ้าน โดยตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ข้อ 17 ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และมติคณะ

รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จาก

ประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ

~

~

~

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของกรมการปกครองเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้า คสช. และมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวก

ให้แก่ประชาชนและลดภาระของประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่ม

เติม อธิบดีกรมการปกครองจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1 ให้ยกเลิกการเรียก สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จากผู้ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน จดแจ้ง แจ้ง หรือการดำเนินการใด ๆ

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง

2 กรณีจำเป็นและต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นผู้จัดทำเอกสาร

ชี้แจงดังกล่าวขึ้นเอง โดยห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการจัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว

3 กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจที่ผู้มอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ขอบคุณ คมชัดลึก

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *